E-0574

YOSHIDA ECO-4

YOSHIDA ECO-4

-แท่นเจาะสว่านและต๊าป
-ระบบฟีดอัตโนมัติและตั้งระยะได้
-เจาะได้เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุด 50 มม.
-ต๊าปได้เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุด 24 มม.