E-0072

YOSHIDA ECO-3

YOSHIDA ECO-3

-แท่นเจาะสว่านและต๊าป
-ระบบฟีดอัตโนมัติและตั้งระยะได้
-เจาะได้เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุด 32 มม.
-ต๊าปได้เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุด 20 มม.