E-1567

IKEGA TV4FII

IKEGA TV4FII

-คอลโทรล Fanuc 16MB
-ขนาดหน้าโต๊ะ 700 * 420 มม.
-ระยะแกนวิ่ง X 610 * Y 410* Z 400 *U 20มม.
-ความเร็วรอบสูงสุด 12,0000 RPM. BT40
-เปลื่ยนทูลจำนวน 25 ทูล
-พร้อมROTARY แกนC และ Bขนาด230 มม.