E-0154

ARIMITSU CLEANING MACHINE

ARIMITSU CLEANING MACHINE

-เครื่องล้างชิ้นงานแบบอัตโนมัติ
-ระบบควบคุมการหมุนอินเวอร์เตอร์
-ระบบตั้งแรงดันน้ำรอบทิศทาง